Algemene Voorwaarden – Refund and Returns Policy

1.ALGEMENE VOORWAARDEN

In het kader van de verkoop via-webshop en fysiek gelden uitsluitend de
onderstaande Algemene Voorwaarden van cv. Janssen cosmetics belux -JC- (Belgium) BE 9991 ADEGEM

2. TAAL VAN OVEREENKOMST

De contractuele taal is in Nederlands.

3. BESTELLINGEN

Contracten of orders kunnen door de klant op verschillende manieren bij JC worden
geplaatst. Dit gebeurt ofwel via onze buitendienst, ofwel per telefoon, fax, e-mail of
via het online bestelformulier. Bijzondere overeenkomsten, wijzigingen of andere
nevenafspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor een ontbinding van de aankoop dmv een schriftelijk formulier. JC‘s aanbiedingen zijn aan verandering onderhevig. Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst, komt de
overeenkomst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van JC of door uitvoering van de levering. Indien een besteld product niet beschikbaar is op het ogenblik dat de bestelling wordt verwerkt, zal JC de klant hiervan onverwijld op de hoogte
brengen.

4. LEVERING EN VERZENDING

De levering geschiedt op het door de koper opgegeven leveringsadres. Leveringen zijn alleen mogelijk op adressen binnen België en Luxemburg. De bestelling zal zal normaliter binnen vijf werkdagen worden geleverd, tenzij tussen de partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de leveringstermijn van vijf werkdagen niet kan worden nageleefd en de levering op een later tijdstip moet plaatsvinden, is JC verplicht de levering te verrichten binnen 10 werkdagen na
ontvangst van een schriftelijke aanmaning van de klant. Na het verstrijken van deze termijn is JC in verzuim, tenzij JC niet verantwoordelijk is voor de vertraging. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, mits deze voor de klant niet redelijk zijn. De
daaropvolgende levering geschiedt franco aan de klant. Indien de klant achterstallig is met de betaling van de aankoopprijs van de bestelling of een andere bestelling, zijn wij gerechtigd een retentierecht uit te oefenen met betrekking tot onze
leveringsverplichting. De goederen worden verzonden per koerier, momenteel door GLS. De levering is vrij van vracht en verpakking voor bestellingen met een netto goederenwaarde van € 250,00 ex btw(voor professionelen)of € 100 inc btw (voor consumers). Voor bestellingen van minder dan € 250,00 (voor professionelen)of €100 (voor consumers) rekent JC forfaitaire verpakkings- en verzendkosten van € 8,2 plus BTW (bruto € 10). De levering van een bestelling geschiedt „af fabriek“. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering voor levering het magazijn
van JC in geval van levering af magazijn van JC, anders de vestigingsplaats van de respectieve leveringsadres van JC. Het risico van toevallig verlies of toevallige beschadiging van de goederen gaat over op de klant bij de overhandiging van de
goederen aan de opdrachtgevende vervoerder, zelfs in geval van franco levering. In geval van vertragingen in de verzending waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico reeds over met de kennisgeving van de gereedheid voor verzending. JC is
niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die het gevolg zijn van overmacht of van gebeurtenissen die door JC niet konden worden voorzien en waarvoor JC niet verantwoordelijk is en die de levering of uitvoering aanzienlijk bemoeilijken
of onmogelijk maken, zelfs niet in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. Zij geven JC het recht de levering te verlengen met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Indien de belemmering langer dan 3
maanden duurt, heeft de klant het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken na het vaststellen van een redelijke respijtperiode. In dit geval zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant uitgesloten.


5. PRIJZEN

De prijzen die gelden op het ogenblik van de bestelling, zijn opgenomen in de aankoopprijslijst. De koopprijzen zijn exclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde voor professionals, de prijzen voor consumers zijn inclusief wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Wanneer nieuwe prijzen van kracht worden, verliezen alle oudere prijslijsten of bestelformulieren hun geldigheid. De geldigheid van reeds gesloten contracten worden hierdoor uiteraard niet aangetast. Promotionele aanbiedingen en speciale acties zijn uitdrukkelijk geldig voor de goederen in aanbieding voor de genoemde groep klanten, alsmede voor de aangegeven geldigheidsduur en zolang de voorraad strekt. JC zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen als de voorraad uitgeput is. Eventueel reeds door de klant gedane betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald. JC zal de koper ook een aanbevolen detailhandelsprijslijst bezorgen. De vermelde verkoopprijzen zijn niet-bindende aanbevolen verkoopprijzen en omvatten reeds de op het ogenblik van de levering geldende BTW.

6. BETALING

Alle prijzen zijn nettoprijzen, vermeerderd met de geldende belasting over de toegevoegde waarde. Facturen zullen in het algemeen worden betaald door middel van automatische incasso van de door de Klant opgegeven rekening-courant. Daartoe verstrekt de klant aan Janssen Cosmetics een schriftelijke SEPA-basisdomiciliëringsopdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn facturen 10 dagen na factuurdatum betaalbaar. Betalen met Bancontact in onze online shop.
Betalen met Paypal in onze online shop. Andere betalingsvoorwaarden moeten schriftelijk door JC worden bevestigd. In geval van terugzending van een debetnota (wegens het ontbreken van de vereiste dekking, het vervallen van de zichtrekening
of in geval van verzet van de rekeninghouder) is de klant verplicht een verwerkingskost van € 5 per terugzending van debetnota te betalen. Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag brengt, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, de betaling van een nalatigheidsinterest van 8% per jaar met zich mee en dit vanaf de factuurdatum tot de datum van effectieve betaling. De forfaitaire vergoeding in het geval van retourdebetnota‘s of aanmaningen moet
hoger of lager worden vastgesteld indien JC een hoger verlies bewijst of de klant bewijst dat een lager of helemaal geen verlies is geleden. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, betwist zijn of door JC zijn erkend. Dit geldt niet voor tegenvorderingen van de klant die uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien. De klant heeft alleen recht op een retentierecht indien dit gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. JC heeft het recht op verrekening en retentie in de mate waarin de wet zulks bepaalt. 7.


7. EIGENDOMSRECHT

De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van de koopprijs en de vereffening van alle vorderingen uit de zakenrelatie eigendom van JC als voorbehouden goederen. In geval van inbeslagneming of andere ingrepen door derden dient de klant JC onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat JC een vordering kan instellen.
Voor zover de derde niet in staat is JC de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van een actie overeenkomstig aan dergelijke vordering te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door JC geleden schade. De klant heeft het recht de voorbehouden goederen ren in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen of opnieuw
te gebruiken. De klant is niet gerechtigd op enige andere wijze over de voorbehouden goederen te beschikken, in het bijzonder door deze in pand te geven of tot zekerheid over te dragen. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden doorverkocht, draagt de klant de vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop over aan Janssen Cosmetics GmbH ten bedrage van het uiteindelijke factuurbedrag (incl. BTW) van de vorderingen van JC. De klant is gemachtigd de
overgedragen vorderingen te innen. Op ons verzoek noemt de klant de debiteuren van de overgedragen vorderingen en stelt hij hen onmiddellijk in kennis van de overdracht. De klant dient alle voor de inning vereiste gegevens te verstrekken en
de desbetreffende documenten te overhandigen. Wij zijn ook gerechtigd en gemachtigd om de debiteuren zelf van de overdracht in kennis te stellen. Het recht tot doorverkoop of de machtiging tot inning van de overgedragen vorderingen vervalt
bij staking van de betalingen en/of aanvraag tot opening van een insolventieprocedure. Indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt ondanks een aanmaning van de verkoper, kan de verkoper de teruggave eisen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en die nog steeds zijn eigendom zijn, zonder vooraf een termijn te bepalen. De transportkosten die in dit verband worden gemaakt, zijn voor rekening van de koper. De inbeslagneming van de onder eigendoms voorbehoud geleverde goederen door de verkoper geldt steeds als terugtrekking uit de overeenkomst. Na retentie van de voorbehouden goederen is de verkoper gerechtigd deze te gelde te maken. JC verbindt zich ertoe de zekerheden waarop zij recht heeft op verzoek van de klant naar eigen goeddunken vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.


8. KWALITEIT EN GARANTIE – Refund and Returns Policy

Alle JC cosmetische producten worden met de grootste zorg vervaardigd en voldoen aan de wettelijke voorschriften voor de vervaardiging van cosmetische producten. Ook de houdbaarheid van de producten voldoet aan de wettelijke eisen.
De minimale houdbaarheidstermijn is derhalve 30 maanden. Na het openen van de verpakking moet het product worden geconsumeerd binnen de tijd die is aangegeven in het symbool van de geopende pot. Indien de houdbaarheid van de producten minder dan 30 maanden bedraagt, is de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking vermeld. Een voorwaarde voor een goede houdbaarheid is ook dat het product op de juiste wijze wordt opgeslagen en gebruikt. De goederen moeten
worden opgeslagen bij kamertemperatuur (18 – 21 °C) en in ieder geval worden beschermd tegen extreme hitte en koude, alsmede tegen extreme blootstelling aan licht. De klant moet elke levering controleren op volledigheid en beschadiging van
de verpakking bij aanvaarding of ontvangst. Klachten dienen onverwijld schriftelijk bij JC te worden ingediend en herkenbare gebreken dienen onverwijld schriftelijk aan JC te worden gemeld. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan schriftelijk worden meegedeeld. Bij gebreke daarvan wordt de levering geacht zonder gebreken te zijn goedgekeurd. In geval van kwaliteitsgebreken moet het op de verpakking vermelde serienummer worden vermeld. Op verzoek van JC
dient het gereclameerde product franco aan JC te worden geretourneerd. In geval van een gerechtvaardigde kennisgeving van een gebrek heeft JC recht op nakoming achteraf. Indien JC latere nakoming weigert, deze mislukt of voor de klant
onredelijk is, kan de klant aanspraak maken op zijn wettelijke rechten. Aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding door de klant bestaan echter alleen in het kader van de aansprakelijkheidsbeperking volgens artikel 9. Terugzending van goederen buiten de aansprakelijkheid voor gebreken geschiedt als gebaar van goede wil en is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van JC. In een dergelijk geval moeten de goederen op kosten van de klant naar JC worden teruggezonden. Indien de goederen 6 maanden geleden of minder werden geleverd en verkoopbaar zijn, zal een korting van 25% worden toegepast op de geretourneerde goederen. Er zal geen krediet worden verleend voor verouderde of onverkoopbare goederen. Zij zijn over het algemeen uitgesloten van uitwisseling.

9. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van JC wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is overeengekomen. Indien JC aansprakelijk is volgens de wettelijke bepalingen in overeenstemming met dit contract voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid van JC beperkt. Aansprakelijkheid bestaat alleen in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en is in bedrag beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van het contract voorzienbaar/typisch was voor het contract. Materiële contractuele verbintenissen zijn verbintenissen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor vorderingen die voortvloeien uit letsel van het lichaam, de gezondheid of het leven, in geval van frauduleus gedrag, in geval van overname van een garantie en voor vorderingen op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. Voor zover de aansprakelijkheid van JC voor schade is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van de werknemers,
vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van JC.

10. HANDELSMERK 

De handelsmerkrechten op het woord-/beeldmerk „JANSSEN COSMETICS“ en het
beeldmerk „WAPPEN“ zijn eigendom van JC en worden als zodanig beschermd
door nationale en internationale auteursrechtwetten. Aangezien het gebruik van de
handelsmerken aan strikte regels is onderworpen als gevolg van een overeenkomst
tussen JC en de bedrijven Johnson & Johnson, Inc. en Janssen Pharmaceutica NV,
is het gebruik van onze merknamen niet toegestaan. Gebruik vereist de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JC. In het bijzonder mogen de merkrechten niet
worden gebruikt voor de bedrijfsnaam, het internetadres of sociale media-accounts
van de klant, tenzij JC uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het
gebruik en de exploitatie van al onze visuals, videobeelden, lay-outs, ontwerpen en
teksten is alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van
JC en dan nog alleen in de originele vorm zoals uiteengezet in ons CI-beleid. De
CI-richtlijnen zijn te vinden in de downloadzone op onze website. JC zal het klantenportaal van de Janssen Cosmetics website www.janssen-cosmetics.com tijdig
updaten van vervallen gebruiksrechten. De klant is verplicht zich regelmatig en tijdig
op de hoogte te stellen van wijzigingen in productbeschrijvingen en beeldrechten.
JC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schending van eigendomsrechten van
anderen door de Klant als gevolg van onrechtmatig, vertraagd of onjuist gebruik. De
klant heeft alleen het recht om materiaal te gebruiken dat voor het merk JANSSEN
COSMETICS wordt geleverd. 

11. VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Bij het ontvangen, afsluiten, verwerken en terugdraaien van een koopovereenkomst
verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens in het kader van de wettelijke
bepalingen. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of per e-mail (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens),
worden uitsluitend verwerkt voor de correspondentie met u en alleen voor het doel
waarvoor u ons de gegevens hebt verstrekt. Wij geven uw gegevens alleen door aan
de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering
van de goederen noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw
betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast.
Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor directe reclame. Voor informatie over uw recht om in dit verband bezwaar aan te tekenen, verwijzen wij
u naar de verklaring inzake gegevensbescherming. Wij verzekeren u dat wij uw
persoonsgegevens niet aan derden zullen doorgeven, tenzij wij daartoe wettelijk
verplicht zijn of u daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
Voor zover wij voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocedures gebruik maken van de diensten van derden, zullen de bepalingen van de Algemene
verordening gegevensbescherming (GDPR) worden toegepast. 

12. POSTORDERVERKOOP EN VERKOOP VIA INTERNET 

Handel op het internet of postorderbedrijven, alsmede het aanbieden van of
adverteren met onze merken, onze productnamen, productnamen en producten op
platforms van andere aanbieders (met name online postorderbedrijven, veilingplatforms, prijsvergelijkingsportalen, enzovoort) zijn in het algemeen verboden. Deze
beperking is gebaseerd op de richtlijnen voor het gebruik van onze handelsmerken.
Het is de klant (het instituut) toegestaan om cosmetische producten van Janssen
Cosmetics uitsluitend via de officiële website van Janssen Cosmetics www.janssencosmetics.com te verkopen. Daartoe moet de klant als geautoriseerde aangesloten
klant (partnerklant) worden geactiveerd. Verkoop is alleen toegestaan binnen de
grenzen van het contractuele gebied, in dit geval België of Luxemburg. Voor elke
andere regeling is een schriftelijke overeenkomst vereist. Elke inbreuk vormt een
contractbreuk en geeft JC het recht om in de toekomst bestellingen van de klant
te weigeren. Vorderingen tot schadevergoeding worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

13. PLAATS VAN UITVOERING EN RECHTSMACHT 

Van toepassing is het Belgisch recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG) 

14. NIETIGVERKLARING 

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet ten uitvoer
worden gelegd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, wordt de
geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Hetzelfde geldt in geval van
een verlies. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of om het
verlies op te vullen, vinden de partijen een bepaling die het economische doel van de
te vervangen bepaling op juridisch toelaatbare wijze het dichtst benadert. 

Adegem, 1 juli 2022
Version 02-2022


Winkelwagen
Scroll to Top